Top

algemene voorwaarden

aanvullend op wettelijke regels en bepalingen vindt u hier onze algemene voorwaarden. 

 VERKORT:

Levertijd, Levering & verzenden

FotoFirma houdt producten op voorraad, maar voor veel producten verdient het aanbeveling rekening te houden met een levertijd. Wilt u vooraf meer informatie over voorraden en/of levertijden kunt u uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen. Na het plaatsen van uw order ontvangt u een opdrachtbevestiging. Mocht één of meer artikelen niet voorradig zijn, dan trachten wij u hierover de volgende werkdag te berichten. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen FotoFirma verwacht de goederen te kunnen leveren, dan wel de diensten te kunnen verrichten (zgn "Best-Effort" principe). De opgegeven levertijden zijn altijd indicatief en altijd bij benadering. FotoFirma neemt de opgegeven levertijd (ook indien vast overeengekomen) zoveel mogelijk in acht, doch is in geen enkel geval aansprakelijk voor (de gevolgen van) overschrijding daarvan. Slechts indien uitdrukkelijk schriftelijk vooraf is overeengekomen onder vermelding van "fatale leveringsdatum" kan FotoFirma de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van overschrijding van de levertijd in overweging nemen, zulks echter te allen tijde gemaximaliseerd op de waarde van de opdracht in Euro's ex BTW. De kosten voor het bezorgen worden voorafgaand aan levering weergegeven. FotoFirma behoudt zich het recht voor bij aanzienlijk volumineuze en/of zware materialen afwijkende tarieven te hanteren. FotoFirma is niet aansprakelijk voor verlies, vermissing of enigerlei schade tijdens of als gevolgd van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden, tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van FotoFirma.

 

Betaling, prijzen en promoties

Alle gepubliceerde prijzen worden met zorg samengesteld en geactualiseerd, doch te allen tijde onder voorbehoud van tussentijdse (kost)prijswijzigingen en fouten. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen: gebaseerd op levering “af ons bedrijf”, exclusief B.T.W., exclusief de kosten voor vervoer en transportverzekering, vermeld in Euro’s. Prijzen zijn eerst definitief nadat deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, al dan niet onder verrekening van eventuele koerswijzigingen. Alle gepubliceerde prijzen dienen derhalve als indicatief te worden beschouwd en kunnen zich tussentijds wijzigen.

 

Garantie & Reclames

Wettelijke garantie

Wanneer u een product bij ons koopt, heeft u wanneer u het product normaal gebruikt, recht op een goed functionerend product. Constateert u een gebrek dan dient u na ontdekking van het gebrek contact met ons op te nemen. Na de melding onderzoeken wij of we het gebrek eenvoudig kunnen herstellen of dat we het product en/of de onderdelen kunnen vervangen. Mocht dit in zijn geheel, of op korte termijn, niet mogelijk zijn dan bieden wij je de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. U krijgt dan (een gedeelte van) de aankoopprijs van ons terug

 

Op gebruiksgoederen zit geen garantie wanneer sprake is van een defect door gebruik. Fabricage fouten vallen wel onder garantie.

De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van garantie

 • Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik
 • Schade als gevolg van ondeugdelijke spanningsvoorziening
 • Vocht- of waterschade
 • Verbruiksartikelen zoals batterijen, tape, filters, softboxen, etc. zijn altijd uitgesloten van garantie.

Fabrieksgarantie

Op elke productpagina is de fabrieksgarantie van toepassing. Deze fabrieksgarantie geldt naast de wettelijke garantie. Bij gebruiksgoederen kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien het defect door gebruik komt. Fabricage fouten vallen natuurlijk wel onder de garantie. Alle aangeboden garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten aangaande garantie en conformiteit. Kosten voor verzending, handling en administratie vallen niet onder de garantie.

 

Retourneren

Wilt u een artikel retourneren? Dan vragen wij u het volgende stappenplan aan te houden. Zo kunnen wij uw retour zo effectief mogelijk verwerken.

 1. Meld de retourvraag aan via het contactformulier, geef duidelijk aan om welk artikel het gaat en wat de reden van retour is.
 2. Binnen twee werkdagen zal hierop per e-mail of telefonisch worden gereageerd
 3. U ontvangt instructies voor het retourneren van het artikel
 4. Na ontvangst van uw retour, stuurt FotoFirma.nl een ontvangstbevestiging
 5. Wij melden welke acties ondernomen worden.

De retourzending dienst als volgt geretourneerd te worden

Verpakt in, bij voorkeur de originele en oorspronkelijke verpakking inclusief alle accessoires en handleidingen indien redelijkerwijs mogelijk

Zonder stickers, verzendbiljetten of verpakkingstape op de originele verpakking en inclusief originele of kopie factuur

Inclusief het door FotoFirma.nl geleverde SC (Service Call) nummer.

Wanneer artikelen zonder SC nummer of niet in origine staat worden geretourneerd kan dit gevolgen hebben voor de retourafhandeling in responssnelheid en in de kosten/retourboeking.

 

Bestelling

Alle door FotoFirma of haar leveranciers verstrekte informatie, tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, bij aanbieding, promoties of op een door FotoFirma gepubliceerde website, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn echter slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk en per item wordt bevestigd. Alle publicaties en communicaties van FotoFirma zijn onder voorbehoud van wijzigen, typefouten en drukfouten. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met FotoFirma eerst dan tot stand, nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd.

 

Betaling

Betaling van uw bestelling gebeurt voorafgaand aan levering middels iDeal. Geselecteerde accounts kunnen op rekening bestellen. FotoFirma behoud zich het recht voor de hoogte van het krediet op ieder moment te wijzigen, dan wel betaling voorafgaand aan levering te vereisen.

 

Privacy & Veiligheid

FotoFirma conformeert zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming van persoonsgegevens.

 

Particulieren

FotoFirma levert enkel aan zakelijke relaties welke beschikken over een inschrijving in de KvK (business-to-business). Voor particulieren die via deze webstore een order plaatsen zonder aan te geven te beschikken over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, houdt FotoFirma het recht voor de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

Ons BTW nummer: NL810408326B01

Algemene Voorwaarden van FotoFirma,

een handelsnaam van PTH Groep B.V. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer: 01095735

Gevestigd aan de H. Smidswei 9, 9298 RE te Kollumerzwaag

 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen.

1.2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts)-persoon, die door ondertekening van een schriftelijke opdracht dan wel op andere wijze, met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n)en erfgenamen.

1.3. FotoFirma levert enkel en alleen aan bedrijven. Indien een particulier een order plaatst zonder nadrukkelijk aan te geven niet te beschikken over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, houdt FotoFirma het recht voor de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

1.4. Indien de wederpartij algemene voorwaarden hanteert, worden die geacht niet van toepassing te zijn tussen partijen, tenzij FotoFirma uitdrukkelijk de toepasselijkheid ervan accordeert.

1.5. Naast een verwijzing naar deze algemene voorwaarden op onze prijslijsten, offertes, aanvaardings- c.q. bevestigingsbrieven, rekeningen e.d., is een afschrift van de toepasselijke algemene voorwaarden ten aller tijde beschikbaar op www.FotoFirma.nl. De wederpartij wordt geacht door het enkel (mondeling, telefonisch, per fax etc.) plaatsen van een order en/of de in ontvangst name van de geleverde c.q. verhuurde goederen, met onze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

 1. AANBIEDINGEN EN VERSTREKTE INFORMATIE

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Alle door FotoFirma of haar leveranciers verstrekte informatie, tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, bij aanbieding, promoties of op een door FotoFirma gepubliceerde website, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn echter slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd.

2.3. Alle publicaties en communicaties van FotoFirma zijn onder voorbehoud van wijzigen, typefouten en drukfouten.

2.4. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, schema’s en berekeningen zijn en blijven eigendom van FotoFirma en mogen zonder schriftelijke toestemming van FotoFirma niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

 1. OVEREENKOMST

3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met FotoFirma eerst dan tot stand, nadat wij een opdracht schriftelijk hebben bevestigd.

3.2. Later gemaakte afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van FotoFirma gedaan, binden FotoFirma slechts indien deze door FotoFirma schriftelijk zijn bevestigd.

3.3. Voor werkzaamheden en/of leveringen, waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.5. Wij zijn gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij voorafgaande zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Dit kan een voorschot, van welke grootte dan ook, zijn.

3.6. FotoFirma behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 1. PRIJZEN

4.1. Elke gepubliceerde prijs of prijsopgave is onder voorbehoud van (kost)prijswijzigingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:

4.2.1. gebaseerd op levering “af ons bedrijf”;

4.2.2. exclusief B.T.W.;

4.2.3. exclusief de kosten voor vervoer en transportverzekering;

4.2.4. vermeld in Euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekent.

4.3. Alle gepubliceerde prijzen dienen als indicatief te worden beschouwd en kunnen zich tussentijds wijzigen.

 1. LEVERINGEN EN LEVERTIJD

5.1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen FotoFirma verwacht de goederen te kunnen leveren, dan wel de diensten te kunnen verrichten.

5.2. De opgegeven levertijden zijn altijd indicatief en altijd bij benadering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3. FotoFirma neemt de opgegeven levertijd (ook indien vast overeengekomen) zoveel mogelijk in acht, doch is in geen enkel geval aansprakelijk voor overschrijding daarvan.

5.4. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname van goederen en/of dienstverlening te weigeren.

5.5. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering “af ons bedrijf/magazijn”.

5.6. Levering in gedeelten (deelleveranties) is steeds toegestaan. Voornoemde deelleveranties kunnen wij afzonderlijk factureren. Alsdan is de wederpartij verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van deze voorwaarden.

5.7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

5.8. Geringe afwijkingen van de geleverde c.q. verhuurde goederen in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking zijn voor de wederpartij nimmer aanleiding de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.

5.9. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op kwantitatieve tekorten en kwalitatieve beschadigingen te controleren . Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 10 van deze voorwaarden schriftelijk aan FotoFirma kenbaar te worden gemaakt.

 1. TRANSPORT

6.1. Indien de wederpartij ons, zonder nadere aanwijzing, verzoekt de goederen te verzenden, wordt de wijze van verzending en verpakking door ons als goed huisvader/koopman bepaald.

6.2. Transport is altijd voor rekening en risico van de wederpartij tenzij anders overeen gekomen

6.3. Het vervoer van goederen geschiedt altijd voor risico van de wederpartij, ook indien franco levering is overeengekomen, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender zijn.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde c.q. de gehuurde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij, behoudens opzet, nalatigheid of grove schuld, dan wel door een aantoonbaar gebrek in het door ons ter beschikking gestelde product, gevrijwaard tegen eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van

schadevergoeding. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

7.2. Onze aansprakelijkheid wordt mede beoordeeld op grond van onze eventuele product-/bedrijfsschadeverzekeringen.

7.3. De aansprakelijkheid van FotoFirma is in alle gevallen beperkt tot maximaal de contractueel overeengekomen huurprijs c.q. aankoopprijs.

7.4. FotoFirma is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte en/of consequentiële schades en/of verliezen.

7.5. Voldoening aan de geldende garantie/reclame verplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door ons of onze assuradeur(en) wordt aangemerkt als schadevergoeding.

 

 1. OVERMACHT

8.1. In geval van overmacht heeft FotoFirma het recht zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel doe overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij daarbij tot betaling van enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

8.2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van FotoFirma kan worden verlangd.

In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, molest, werkstaking, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij onze leveranciers, alsmede wanprestaties door onze leveranciers waardoor FotoFirma haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.

8.3. Indien door overmacht de levering meer dan twee (2) maanden vertraagd wordt, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door FotoFirma gemaakt kosten.

8.4. FotoFirma is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

9 REKLAMES

9.1. Reclames dienen binnen acht (8) dagen na (af)levering van de goederen aan FotoFirma kenbaar gemaakt worden.

9.2. Indien de reclame door FotoFirma gegrond wordt bevonden, dan zal FotoFirma, binnen een naar algemeen maatschappelijke opvattingen redelijke termijn laten, de goederen kosteloos herstellen c.q. vervangingen.

9.3. Reclames over facturen dienen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend.

9.4. Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de wederpartij geacht de goederen, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

9.5. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting jegens FotoFirma.

 1. GARANTIE

10.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verstrekt FotoFirma garantie voor zover een expliciete garantietermijn op de ondertekende opdracht/factuur staat vermeld.

10.2. Ten aanzien van goederen welke niet door- of vanwege ons zijn vervaardigd, wordt de omvang van de garantie bepaald door de garantie van de fabrikant c.q. leverancier.

10.3. Alle garantieverplichtingen vervallen indien de goederen niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht danwel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.

10.4. (Volledige) garantiebepalingen vinden uitsluitend toepassing binnen Nederland. Garantiebepalingen met betrekking tot vervanging of herstel van apparatuur of onderdelen buiten Nederland vinden toepassing voor de kosten van vervanging en/of herstel tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.

10.5. Op gerepareerde goederen wordt uitsluitend garantie verstrekt op de vervangen onderdelen.

10.6. Het vervangen van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

10.7. Onder systeemgarantie wordt verstaan het correct functioneren van een systeem samengesteld uit losse onderdelen en door FotoFirma geïnstalleerd en opgeleverd. Systeemgarantie is alleen van toepassing indien dit in de getekende opdracht staat vermeld. Systeemgarantie vervalt indien het systeem of onderdelen van het systeem niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht danwel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.

 1. REPARATIES

11.1. Voor zover in de volgende leden van dit artikel anders is bepaald, geschieden reparaties uitsluitend met inachtneming van deze voorwaarden.

11.2. Wanneer onze serviceverplichtingen het nodigt maakt dat het te repareren goed naar onze serviceafdeling wordt verzonden, vindt het verzenden en terugsturen plaats voor rekening en risico van de wederpartij.

 1. Wij zijn gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen.
 2. ONDERHOUD

12.1. Het onderhoud van de geleverde goederen geschiedt door onze onderhoudsdienst en is, behouden garantiewerkzaamheden, voor rekening van de wederpartij. Dit voor zover tussen partijen niet anders schriftelijk is overeengekomen.

12.2. FotoFirma is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, gemaakt door een onderhoudsdienst welke met onze uitdrukkelijke toestemming is ingeschakeld

 1. AUTEURSRECHTEN en OVERIGE BEPALINGEN

13.1. Op alle overeenkomsten strekkende tot het vervaardigen en/of monteren van een geluidopname dient de wederpartij volledig gerechtigd te zijn ten aanzien van alle rechthebbenden om de opname te doen maken en daarvan verder het beoogde gebruik te maken.

13.2. De wederpartij vrijwaart ons in beginsel tegen alle aanspraken van derden ter zake van het maken van opnamen en het daarop volgende gebruik daarvan.

13.3. Het auteursrecht van de door ons ontworpen afbeeldingen, tekeningen, fotografische opnamen, handleidingen, systemen, samenstellingen, offertes, bedieningsvoorschriften en verstrekte specificaties e.d. blijft bij ons berusten, ook wanneer de wederpartij er een opdracht op heeft geplaatst.

13.4. Voor elke in strijd met dit artikel verrichtte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 10.000,—., onverminderd het recht van FotoFirma aanspraak te maken op volledige schade vergoeding.

 1. BETALING

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling uitsluitend voorafgaand aan aflevering c.q. levering te geschieden. Indien geen contante betaling plaatsvindt, dan dient betaling netto te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, middels storting of overmaking op de op de factuur vermelde bankrekening. De door de bank aangegeven valutadag is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.

14.2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van voldoening van de eventueel door FotoFirma gemaakte invorderingskosten en worden pas daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

14.3. In gevallen dat de wederpartij:

 1. a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, ofwel een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
 2. b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 3. c) enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
 4. e) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot een wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft FotoFirma door het enkel plaatsvinden van één der genoemde omstandigheden, het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, onverminderd ons recht op vergoeding van de kosten, schaden en interest.

14.4. Het is wederpartij niet toegestaan enige tegenvordering met enig factuurbedrag te verrekenen.

14.5. De eigendom van de geleverde zaak c.q. zaken blijft bij FotoFirma tot het moment dat de gehele aankoopsom van de geleverde zaak c.q. zaken is voldaan.

 1. RENTE EN KOSTEN

15.1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van tenminste 1½% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

15.2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente en kosten, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,—

 1. TOEPASSELIJK RECHT

16.1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 1. GESCHILLEN

17.1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse Rechter, tenzij wij als eiseres kiezen voor de wederpartij als gedaagde in aanmerking komende buitenlandse rechter.

 1. WIJIZIGINGEN OF AANVULLINGEN OP DEZE VOORWAARDEN

18.1. Wij zijn ten allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

18.2. Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.